ข้ามไปยังเนื้อหา

First blog – บุญเนียน ณ ถลาง (Mai)

Boonnian

< ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่อุดรธานี >

โครงการยุวทูตสะพานเสียงทำให้ดิฉันพบเพื่อนๆที่มีจุดประสงค์เดียวกันที่จะร่วมกันสร้างความเข้าใจอันดีและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติให้ดีขึ้นในทัศนคติของคนไทย ที่สำคัญคือการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในฐานะเพื่อนมนุษย์และเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมกัน การทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมและการWorkshopในครั้งนี้เป็นการช่วยฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อนๆที่เป็นยุวทูตทุกคนล้วนมาจากต่างสถาบันกัน เพื่อนๆมีอัธยาศัยดีมาก มีความมุ่งมั่นและตื่นตัวในการทำงานอยู่เสมอ การได้มาพบปะกันในครั้งนี้ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง

กิจกรรมในการปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติและมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆโดยการระดมความคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เข้ามาให้ความรู้ และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุด คือ การได้ความรู้ผ่านกิจกรรมของMTV EXIT เกี่ยวกับการทำสื่อมีเดียต่างๆในการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและการเคารพในสิทธิต่างๆ

การได้เรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับ”แรงงานข้ามชาติ” ทำให้ทราบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยมีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมและหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่ง ผ่านการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งการเคลื่อนย้ายลักษณะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในแทบทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่การสื่อสาร คมนาคม ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การถูกขูดรีดจากนายหน้าในระหว่างการขนย้ายแรงงานข้ามประเทศ แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะผู้หญิง มักจะถูกนายหน้าหลอกไปขายให้แก่สถานบริการ และบังคับให้แรงงานหญิงเหล่านี้ค้าบริการทางเพศ หรือขายบริการให้แก่ชาวประมงที่ต้องออกทะเลเป็นเวลานานและการเผชิญกับสภาพการทำงานที่เลวร้ายซึ่งลักษณะงานที่แรงงานข้ามชาติเข้ามารับจ้างทำงานส่วนใหญ่ ถูกจัดให้อยู่ในประเภท 3D คือ Dirty (สกปรก) Difficult (แสนลำบาก) Dangerous (เสี่ยงอันตราย) ในขณะเดียวกันต้องทำงานหนักและได้รับค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม งานบางประเภทเป็นงานที่ไม่แน่นอนและไม่มีวันหยุด บางกรณีแรงงานจะถูกใช้ให้ไปทำงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมโดยนายจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ถูกครอบงำด้วยทัศนคติและมีความคิดในด้านลบต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิด เราจึงเรียกทัศนคตินี้ว่า Myth หลายสิ่งที่เราเข้าใจและคิดว่าเป็นความจริง อันที่จริงแล้วแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้นำภาระหรือปัญหาต่างๆมาให้สังคมแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น ทัศนคติเรื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทย , แรงงานข้ามชาติแพร่เชื้อโรคและเป็นพาหะของโรค ต่างๆ ตลอดจนการถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมในสังคมมากที่สุด ซึ่งทัศนคติเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการขาดการดูแลด้านสุขอนามัยของแรงงานต่างด้าวการมีวิถีชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน   ซึ่งสภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้นายจ้างจึงเป็นสาเหตุสำคัญ เช่น นายจ้างไม่พาแรงงานมารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการระบาดของโรคเป็นต้น ความเป็นแรงงานข้ามชาติที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และการไม่รู้กฎหมาย ทำให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่กล้าที่จะมาปรึกษาหรือพูดคุยด้วยความหวาดกลัวที่จะถูกจับกุม

จากที่กล่าวมาข้างต้น โครงการยุวทูตสะพานเสียงจึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีให้กับแรงงานข้ามชาติและที่สำคัญคือการเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติ ดิฉันหวังว่าการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และการที่ยุวทูตทุกคนได้ร่วมทำงานกับมูลนิธิตางๆตามความสามารถและความเหมาะสมในสถานที่ต่างๆจะทำให้การปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหกเดือนนี้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ยุวทูตทุกคนหวังไว้ และการที่ดิฉันได้เป็นยุวทูตอาสาสมัครในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานและปฏิบัติงานในสถานที่จริงกับแรงงานข้ามชาติ ดิฉันจะใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและในขณะเดียวกันดิฉันจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพวกเขาอย่างเต็มที่ และสิ่งสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกับแรงงานข้ามชาติได้นั้น คือ เราต้องสร้างความไว้วางใจให้แรงงานข้ามชาติกล้าที่จะเข้ามารับความช่วยเหลือจากเรา      ในฐานะเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: