ข้ามไปยังเนื้อหา

First blog – ผ่องนภา คิดหา (Poppap)

 

Pongnapa

จากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่จังหวัดอุดรธานีทาให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการยุวทูตสะพานเสียงเพิ่มมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติรวมถึง ช่วยเป็นตัวกลางในการช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและแรงงานข้าม ชาติที่ได้เข้ามาทางานในประเทศไทย

ในการเข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เกี่ยวกับประเด็นของแรงงานข้ามชาติเรื่องราวและข้อเท็จจริงของแรงงานข้าม ชาติสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้ Social Media อย่างถูกต้องรวมทั้งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรแต่ละองค์กรที่จะต้องเข้า ไปทางานด้วยการเข้าอบรมในครั้งนี้ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งถือว่า เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยอีกทั้งยังได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและ พี่ๆในการช่วยกันคิดโครงการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติมีการวางแผนและตั้งเป้า หมายร่วมกันซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการเรียนรู้ที่หาไม่ได้จากการเรียน ในตาราทั่วๆไป

นอกจากการฝึกอบรมแล้วรู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างมหาวิทยาลัยกันซึ่งทุกคนน่ารักมากพูด คุยเป็นกันเองตั้งแต่พบกันครั้งแรกทาให้สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วได้มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติรวมทั้งโครงการยุวทูต สะพานเสียงทาให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการเปิดมุมมองของตนเองให้มีมุม มองที่กว้างมากขึ้นความคาดหวังที่มีต่อโครงการนี้คือสามารถที่จะเป็นตัวกลาง ในการสื่อสารการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและสิทธิที่พวกเขาพึงได้รับอย่างถูกต้องการที่จะได้พบเจอผู้คนมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และทัศนคติเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติรวมทั้งการที่จะได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการทางานทักษะภาษาอังกฤษรวมถึงทักษะความเป็นผู้นาตลอดจนการมีความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้นเพื่อสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนอื่นๆและใช้ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้ในการทางานในอนาคตอันใกล้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: