ข้ามไปยังเนื้อหา

[Ep.2] Tipsuwan Chantha @MAP Foundation

Read in English below

Episode 1

เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว สำหรับการเป็นยุวทูตสะพานเสียงที่มูลนิธิ MAP Foundation ในโครงการสิทธิแรงงาน หรือ LRA ซึ่งจะให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานโดยผ่านการให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางโครงการสิทธิแรงงาน(LRA)ก็ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่กฎหมายกำหนด สิทธิที่ควรได้รับ และกระบวนการเรียกร้องสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติ โดยมีวิทยากรเป็นทนายความในมูลนิธิฯเอง ซึ่งดิฉันก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมและทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลตลอดช่วงเวลาการอบรม

Tipsuwan 1

การได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเรื่องสิทธิแรงงานทำให้ดิฉันได้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานไม่ว่าจะเป็นการที่กฎหมายได้กำหนดให้แรงงานจะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท หรือเป็นสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับ เช่น การได้รับเงินโบนัส การมีรถรับส่ง หรือแม่แต่การได้รับเบี้ยขยันอีกด้วย ทั้งนี้ในการอบรมยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแรงงานด้วย ทำให้ดิฉันได้รู้ว่าในความเป็นจริงแล้ว แรงงานยังไม่ได้รับสิทธิขั้นต่ำตามที่กฎหมายได้กำหนดเลย ไม่ว่าจะเป็น การได้รับค่าจ้างเพียง 120 บาทเท่านั้น มิหน้ำซ้ำแรงงานที่เป็นผู้หญิงยังได้น้อยกว่าแรงงานที่เป็นผู้ชายอีกด้วย

Tipsuwan 6

นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นต่ำตามที่กฎหมายได้กำหนดและสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับแล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการเข้าถึงสิทธิ ซึ่งในประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่สำคัญมาก เพราะในความเป็นจริง เมื่อแรงงานข้ามชาติถูกเอาเปรียบก็ไม่รู้ทางออก ไม่รู้ถึงการบวนการเรียกร้องสิทธิของตน ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการที่แรงงานข้ามชาติไม่รู้จักชื่อนายจ้างของตน ไม่รู้ที่อยู่ของนายจ้าง ไม่รู้ภาษาไทย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหามาก

Tipsuwan 4

นอกจากการอบรมเรื่องสิทธิแรงงานแล้ว ทางโครงการ LRA ยังมีการจัดกิจกรรมอยู่เนืองๆ อาทิเช่น การเข้าไปให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการเข้าCAMP ของแรงงานข้ามชาติที่เป็นกรรมกรก่อสร้าง เพื่อไปประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน การดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน ระบบประกันสังคม และเรื่องอื่นๆที่แรงงานข้ามชาติประสบปัญหาและหาทางออกไม่ได้ เช่น นายจ้างโกงค่าจ้าง เรื่องการต่อวีซ่า เป็นต้น นอกจากจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังมีการนำอาหารและเครื่องดื่มไปมอบให้แรงงานอีกด้วย

Tipsuwan 2

ไม่เพียงโครงการของ LRA เท่านั้นที่มีการจัดกิจกรรม โครงการอื่นๆก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ ก็มีการจะงาน Women’s Day ถือเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของมูลนิธิฯ ภายในงานก็จะมีการกิจกรรมและอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆให้แก่ผู้หญิง เช่น เรื่องการใช้สื่อ การเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตน  เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมให้ผู้หญิงได้ผ่อนคลายหลังจากอบรมด้วย เช่น การเรียนโยคะ การจัดดอกไม้ การทำสร้อยข้อมือ เป็นต้น ในส่วนดิฉันจะทำหน้าที่คอยดูแลเรื่องสถานที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรที่จะบรรยายในแต่ละห้อง และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสมาชิกกลุ่มที่ได้รับมอบหมายด้วย

ในวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ ทางโครงการ LRA ก็ได้จัดค่ายสิทธิแรงงานขึ้น โดยผู้ร่วมเข้าค่ายส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ภายในค่ายก็จะมีกิจกรรมเข้าฐาน ซึ่งในแต่ละฐานก็จะให้ข้อคิดที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการให้แรงงานได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีภายในกลุ่ม การสื่อสารที่มักมีความคลาดเคลื่อน ตราบใดที่คนเห็นไม่ได้มาบอกกับเรา และคนที่มาบอกเรากลับไม่ใช่คนที่เห็นเหตุการณ์โดยตรง ดังนั้นแล้วจะต้องมีสติในการฟัง เป็นต้น ในส่วนของดิฉันมีหน้าที่เตรียมสถานที่และฐานต่างๆ คอยดูแลผู้ร่วมกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงในฐานด้วย จากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้อะไรหลายๆ สิ่งที่ดิฉันประทับใจและเรียนรู้จากค่ายนี้คือ “อย่ากลัวที่จะทำ เราต้องมีความเชื่อ เชื่อว่าเราจะทำได้ แล้วเราจะทำได้”

สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการสะพานเสียงและมูลนิธิMAP Foundation เป็นอย่างมากที่มอบโอกาสในการเรียนรู้และทำให้ดิฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติมากขึ้น =]

Tipsuwan 8

I am now half way through being a Saphan Siang Youth Ambassador at MAP Foundation under the Labour Rights Project (LRA), which provides assistance to migrant workers. The LRA project helps solve the problem faced by migrants by providing information about migrant rights. In February, the LRA project organized a training on labour rights. The training focused on the rights that migrant workers are entitled to, including the process of claiming rights. The trainer was a lawyer working at MAP. I helped set up the training venue and was responsible for taking the minutes.

Being a part of this training allowed me to learn about labour rights. For example, I learned that all workers are entitled by law to receive a 300 Baht daily minimum wage, a bonus, employee shuttle service, or even a diligence bonus. I learned while migrants were exchanging their experiences at the training that, in fact, many workers do not have the fundamental rights as prescribed by the law. Some of them receive a wage of only 120 Baht. Moreover, female workers receive a lower wage than their male counterparts.

Tipsuwan 3

Besides the issue of fundamental rights and other rights workers are entitled to by law, there were also talks about how to access such rights. This was a very important issue because when migrants are exploited, they do not know how to claim their rights. Most problems migrant workers face are caused by the fact that they do not know their employer’s name or address. Not having the knowledge of Thai language also presents a great problem to many migrant workers. 

Besides organizing training on labour rights, the LRA project also conducted many other activities; for example, providing information about labour rights to migrant workers. Each month, migrant workers who work in construction go to a camp and receive information about things such as labour rights, workplace safety, and the social security system. There was also information on problems migrants were facing, such as being cheated by their employer on wages or the issue of visa extension. In addition to information, food and beverages were also provided to migrants.

The LRA project was not the only project conducting activities, other projects also had their own activities. In early March, the International Women’s Day was organized, which was one of the Foundation’s major events. There were many activities including training for women on things such as how to use media, and learning about one’s own strengths and weaknesses. There were also recreational activities for women to relax after the training e.g. Yoga class, flower arrangement, and making bracelets. I was tasked to prepare the venue, liaise with trainers, and take care of assigned group members.Tipsuwan 7

On 21 March the LRA project organized a migrant rights camp and most of the participants were migrant workers. There was a series of obstacle courses, in which each stage contained different important messages. For example, in one stage the participants learned about the importance of unity. Another stage taught participants about the tendency for miscommunication when the person giving the message is not the same person that saw what happened; therefore we must listen carefully. As for me, I was responsible for preparing the obstacle courses, taking care of the participants, and facilitating each stage of the obstacle course. I learned many things from participating in this camp and one of them is that “Do not be afraid to do it. You must believe that you can do it, and you will be able to do it.”

Lastly, I would like to thank the Saphan Siang Youth Ambassador Program and the MAP Foundation for giving me this opportunity to learn and understand more about migrant workers. =]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: