ข้ามไปยังเนื้อหา

[Reflection] – Songphon Phoukert @TACDB

Read in English below!

เนื่องจากผมมีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว เมื่อทราบว่ามีโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับแรงงานข้ามชาติ ผมจึงตัดสินใจสมัครดู จนกระทั่งโครงการสะพานเสียงได้เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาสัมผัสกับชีวิตของแรงงานข้ามชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้พบกับมิตรภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานและกลุ่มแรงงานกลับไปอีกด้วย

เริ่มจากวันแรกที่ได้รับการตอบรับว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมของแคมเปญสะพานเสียง ให้ทางานกับมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า (TACBD) ผมรู้สึกดีใจมาก และคิดถึงอนาคตอันใกล้ว่าจะได้รู้จักกับแรงงานข้ามชาติกลุ่มไหนบ้าง และได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับมอบหมายให้ไปทางานมาเบื้องต้น ในช่วงแรกๆของการทางาน ผมได้รับมอบหมายให้ทาแบบสารวจของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนพม่าที่รัก (Dear Burma) ถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควร เนื่องจากต้องใช้ความสามารถในหลายๆด้าน ร่วมไปถึงด้านภาษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนางานของโรงเรียน แต่ด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครของโรงเรียนซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติด้วยกัน ทาให้งานในระยะนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในเวลาต่อมาเป็นงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากเป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่า ในโรงเรียนจึงมีการรวมกลุ่มชมรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศพม่ารวมไปถึงชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดงานประจาปีของโรงเรียนจึงการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนของตนเองได้ใช่เฉพาะสมาชิกที่เป็นนักเรียนมนโรงเรียน Dear Burma เท่านั้นแต่ร่วมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่เป็นบุคคลภายนอกอีกด้วย การจัดงานดังกล่าวทาให้ผมได้รู้จักกับแรงงานชาวพม่ากลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน แต่มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรภาคประชาสังคมของตนเอง

จากความสาเร็จของการจัดงานศิลปวัฒนธรรมดังที่กล่าวไปข้างต้นได้เป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรภาคประชาสังคมของแรงงานพม่าในส่วนอื่นๆ จัดงานในลักษณะเดียวกันในวัน May Day ด้วย

ในช่วงท้ายๆของการร่วมงานกับโรงเรียน Dear Burma ผมได้รับมอบหมายให้ทางานสอนภาษาไทย ถือเป็นช่วงที่ผมมีความสุขที่สุด การสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติถือว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยการค้นคว้าอย่างมาก เนื่องจากตัวเราเองก็ต้องรู้ระบบของภาษาไทยและภาษาของผู้เรียนให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตามทันทุกคน แม้ว่าจะต้องเตรียมหนังสือหนักๆหลายเล่มนอกเหนือจากหนังสือของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากที่สุดเวลาสอน แต่ผมก็เต็มใจและรู้สึกดีใจทุกครั้งได้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันการสอนก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนในหลายๆด้านอีกด้วย

แต่เป็นที่เสียดายที่เวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น เนื่องจากใกล้จะหมดเวลาที่ทางานกับโครงการแล้ว ผมรู้สึกคิดถึงเพื่อนร่วมงานและนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตามมิตรภาพจากการทางานดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ มิตรภาพที่ได้รู้จักรวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่ได้ทาให้เรามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอีกในครั้งต่อไป


Read Songpong’s previous blogs: Ep. 1  | Ep.2 


I already had interest in the issue of migrant workers from neighbouring countries. So when I learned that there would be a Programme that provides opportunities to students to promote a good attitude towards migrants, I decided to apply. The Saphan Siang Youth Ambassador Programme had given me the chance to work closely with migrants and make many new friends, whom are colleagues and migrants.

On the day I found out that I had been selected to be a part of the Saphan Siang Youth Ambassador Programme and that I would be volunteering at the Thai Action Committee for Democracy in Burma (TACDB), I was very happy. I thought of what groups of migrants I would get to meet. I also searched for information about the civil society organization that I would be volunteering at. At first, I was assigned to conduct a survey among migrant students of the Dear Burma School. It was quite a difficult task because it required a number of skills, including language, in order to acquire the most comprehensive and useful data for developing the school. But with the help of volunteers at the school, whom were migrants, the task was completed.

Later, my work was related to art and culture as most of the students of this school were workers from Myanmar. There were Myanmar art and cultural associations as well as ethnic associations. The annual school fair was, therefore, an opportunity for migrant students to express themselves. Not only did the students of the school participate in the fair, but migrants from elsewhere did as well. At the school fair, I met with migrants from various Myanmar ethnic groups who were not a student at Dear Burma School. These migrants were from Myanmar civil society organizations that they established.

The annual school fair was a great success and that had inspired other Myanmar civil society organizations to organize similar events on May Day.

Towards the end of my volunteering at the Dear Burma School, I was assigned to teach Thai to migrant students. It was my happiest moment while working at the School. Teaching Thai to foreigners was actually a very challenging job because it required a lot of research; we needed to know Thai and also the language our student spoke in order to know how to teach them to understand. I had to prepare many heavy text books for students in addition to the text books used at the school so that they could better understand the lessons. I was happy to go the extra mile because my students showed improvement in understanding the lessons more quickly from reading these heavy text books. Moreover, the students and I learned from each other from our discussions during class too.

It’s such a shame that my time as a volunteer is so short. As my time with TACDB is almost up, I’m starting to miss my colleagues and all of my students. However, I know that our friendship will remain. Our friendship and social media will bring us together again in the future.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Google Translation

%d bloggers like this: